Condiciones de Uso
EXPLORE IED BARCELONA
 

Projecte: Síntesi | Visual

Projecte: Síntesi

Condiciones de Uso

■ Enllaços

 A altres pàgines web

Istituto Europeo Di Design no controla, les polítiques de privacitat o les pràctiques dels llocs web de tercers ni assumeix cap responsabilitat per aquests.

L’usuari reconeix i accepta que Istituto Europeo Di Design no serà responsable dels llocs web o recursos externs, i no subscriu cap tipus de publicitat, productes o altres materials oferts a través d’aquests llocs o recursos.

L’usuari reconeix i accepta que Istituto Europeo Di Design no serà responsable de les pèrdues o danys en què l’usuari pugui incórrer a conseqüència de la disponibilitat dels esmentats llocs web o recursos externs, o a conseqüència de la credibilitat que atorgui a l’exhaustivitat, precisió o existència de qualsevol tipus de publicitat, productes o altres materials oferts a través d’aquests llocs o recursos.

D’altra banda, l’usuari que vulgui introduir enllaços al lloc web des dels seus propis llocs web estarà obligat a complir les condicions següents:

 • L’enllaç únicament vincularà amb la pàgina, no podent reproduir-la de cap manera.
 • D’acord amb la normativa d’aplicació, no es poden establir frames o marcs de qualsevol tipus que envoltin el portal o permetin visualitzar a través d’adreces d’Internet diferents o conjuntament amb continguts aliens a aquest, de manera que produeixi, o pugui produir, error o confusió en els usuaris sobre la procedència del servei o els seus continguts, impliqui un acte de comparació o imitació deslleial, serveixi per aprofitar la reputació, marca i prestigi de Istituto Europeo Di Design o es faci de qualsevol altra manera que estigui prohibit per la Llei .
 • Des del lloc web que realitzi l’enllaç no podrà efectuar-se cap tipus de manifestació falsa o inexacta sobre Istituto Europeo Di Design, sobre la qualitat dels seus serveis o sobre els seus empleats o professionals.
 • El remitent no podrà utilitzar la marca o qualsevol altre signe distintiu de Istituto Europeo Di Design dins del seu lloc web, llevat dels casos autoritzats per la llei o permesos expressament per Istituto Europeo Di Design.
 • El lloc web que estableixi l’enllaç haurà d’observar la legalitat vigent i no podrà disposar de o enllaçar amb continguts il·lícits, nocius, contraris a la moral i als bons costums, que produeixin o puguin produir la falsa idea que Istituto Europeo Di Design dóna suport a les idees, manifestacions o actuacions del remitent o que resultin inadequats en relació amb l’activitat desenvolupada per Istituto Europeo Di Design, tenint en compte els continguts i la temàtica general del lloc web on s’estableixi l’enllaç.
 • Finalment, els usuaris que insereixin continguts d’altres usuaris en les seves pròpies pàgines web no estan subjectes al que disposa el present punt doncs, en sentit estricte, les trucades que es produeixen des de les seves pàgines web a aquests continguts no són enllaços als mateixos, ni al portal d’Istituto Europeo Di Design. Les seves pròpies web “criden” al codi dels continguts publicats Istituto Europeo Di Design i aquests continguts es reprodueixen en les seves pròpies pàgines web.

 

Enllaços al canal del prestador en altres plataformes i xarxes socials

Istituto Europeo Di Design posa a disposició dels usuaris, a través de diferents eines i aplicacions, mitjans d’enllaç que permeten als usuaris accedir als canals i pàgines del lloc web que Istituto Europeo Di Design manté en diferents plataformes i xarxes socials pertanyents i / o gestionades per tercers (Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, Pinterest, youtube …) La inclusió d’aquests enllaços en el lloc web té per únic objecte facilitar als usuaris l’accés a aquests canals en les diferents plataformes i xarxes socials.

L’establiment d’aquestes aplicacions no implica l’existència de cap relació entre Istituto Europeo Di  Design i el titular, fabricant o distribuïdor de la plataforma enllaçada, com tampoc l’acceptació i aprovació per part de Istituto Europeo Di Design dels seus continguts i / o serveis, sent el seu titular, fabricant o distribuïdor l’únic responsable dels mateixos.

En cap cas Istituto Europeo Di Design comparteix amb Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Pinterest, Youtube o qualsevol altra xarxa social que s’incorpori en el futur cap tipus d’informació privada sobre els seus usuaris, sent la seva única finalitat l’establerta en les presents condicions , així com en la política de privacitat del lloc web. En aquest sentit, tota la informació que el propi usuari desitgi proporcionar a aquestes plataformes serà sota la seva pròpia responsabilitat, no intervenint Istituto Europeo Di Design en aquest procés.

L’activació i ús d’aquestes aplicacions pot comportar la identificació i autenticació de l’usuari (login / contrasenya) a les plataformes corresponents, completament externes al lloc web i fora del control de Istituto Europeo Di Design. En accedir a aquestes xarxes externes, l’usuari ingressa en un entorn no controlat per Istituto Europeu Di Design, de manera que Istituto Europeo Di Design no assumirà cap responsabilitat sobre la configuració de seguretat d’aquests entorns.

Atès que Istituto Europeo Di Design no té cap control sobre el contingut allotjat en aquests canals, l’usuari reconeix i accepta que Istituto Europeo Di Design no assumeix cap responsabilitat pel contingut ni pels serveis als quals l’usuari pugui accedir a aquestes pàgines, ni per qualsevol contingut, productes, serveis, publicitat, ni qualsevol altre material disponible en els mateixos. Per tal motiu, l’usuari ha d’extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents en els canals enllaçats, i sobre la informació pròpia o de tercers que vulgui compartir en aquests canals.

Enllaços a altres pàgines web amb destinació a Istituto Europeo Di Design des d’aquelles pàgines que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens i, en general, que contravinguin les lleis, la moral o l’ordre públic, o les normes socials generalment acceptades.

En tot cas, els usuaris podran establir enllaços a les seves respectives pàgines web que dirigeixin al lloc web, sempre que compleixin amb les següents condicions:

 

 1. L’enllaç no podrà reproduir el contingut del lloc web o parts del mateix de cap manera
 2. No està permès crear explorador web ni border enirnment sobre les seccions del lloc web, ni de cap altra manera es pot modificar el lloc web
 3. No està permès realitzar manifestacions o indicacions falses o inexactes o incorrectes sobre el lloc web i / o, en particular, declarar o donar a entendre que Istituto Europeo Di Design ha autoritzat l’enllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o posats a disposició en la pàgina web en la qual s’estableix l’enllaç
 4. La pàgina web en la qual s’estableixi l’enllaç al lloc web no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i bons costums generalment acceptats i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers, inclosos els drets de propietat intel·lectual i industrial i / o el dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge o de qualsevol altre dret, o continguts contraris a les normes reguladores de la protecció de dades de caràcter personal.

Istituto Europeo Di Design no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres pàgines web que tinguin establerts enllaços amb destinació al lloc web. Istituto Europeo Di Design no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web que estableix aquest enllaç amb destinació al lloc web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i / o qualsevol dels seus continguts, en general. 

Responsabilitats i Garanties

En conseqüència, Istituto Europeo Di Design no garanteix ni es fa responsable de:

 1. La continuïtat dels continguts del lloc web
 2. L’absència d’errors en aquests continguts
 3. L’absència de virus i / o altres components nocius en el lloc web i / o la impossibilitat de vulnerar les mesures de seguretat que s’adoptin en el mateix
 4. La falta d’utilitat o rendiment dels continguts del lloc web
 5. I els danys o perjudicis que causi, a si mateix, o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que Istituto Europeo Di Design estableix en el lloc web o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat del lloc web .

No obstant això, Istituto Europeo declara que ha adoptat totes les mesures, dins les seves possibilitats i de l’estat de la tècnica, per garantir el funcionament del lloc web i reduir al mínim els errors del sistema, tant des del punt de vista tècnic com legal i organitzatiu.

Si l’usuari tingués coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de tercers, haurà de notificar urgentment a Istituto Europeo Di Design perquè aquest pugui procedir a l’adopció de les mesures oportunes.

Istituto Europeo Di Design no serà responsable de la veracitat, integritat o actualització de les informacions publicades en el lloc web provinents de fonts alienes a aquest i no assumirà responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús de les esmentades informacions. 


Suspensió del lloc web

Istituto Europeo Di Design es reserva el dret a suspendre, modificar, restringir o interrompre, ja sigui temporal o permanentment, l’accés, navegació, ús, allotjament i / o descàrrega del contingut i / o ús de serveis del lloc web, amb o sense prèvia notificació, sense que hi hagi la possibilitat de l’usuari d’exigir cap indemnització per aquesta causa. 


Condicions Generals d’ús de perfils socials

Istituto Europeo Di Design pretén que tots els usuaris finals coneguin quins són els seus drets i obligacions des del moment en què visiten els seus perfils socials en Facebook, Twitter, i / o en qualsevol xarxa social anàloga.

De la mateixa manera, Istituto Europeo Di Design informa als usuaris sobre els seus drets i obligacions en relació amb els continguts exposats a través dels seus perfils socials, logotips i marques utilitzades, així com les responsabilitats que poden derivar de l’ús del servei.

Istituto Europeo Di Design està profundament compromès amb que el servei funcioni correctament i d’acord amb les condicions acordades amb els usuaris. No obstant això, en ocasions és possible que es produeixin, (especialment per la intervenció de tercers mal intencionats), situacions de les que es puguin derivar responsabilitats.

En aquest sentit, a continuació s’indiquen aquelles situacions, en què Istituto Europeo Di Design no es fa responsable de les actuacions dels usuaris, assumint aquests totes les responsabilitats que poguessin derivar-se:

 1. En cas que aparegui publicada a la xarxa social qualsevol informació que no hagués estat publicada o compartida per part de Istituto Europeo Di Design, o que, hagués estat publicada per un tercer aliè.
 2. En cas que la xarxa social no es trobi operativa per raons tècniques imputables al propietari de la pròpia plataforma, tercers o causes imprevisibles o de força major, sent aquestes circumstàncies responsabilitat de la xarxa social, o, si s’escau, del tercer.
 3. En cas que la xarxa social modifiqui les seves condicions generals d’ús, polítiques de privacitat o manera de funcionament, sent aquestes circumstàncies responsabilitat de la xarxa social.
 4. En cas que l’usuari emmagatzemi, difongui, publiqui o distribueixi a la xarxa social qualsevol tipus de material difamatori, injuriós, discriminatori, que inciti a la violència o que sigui contrari a la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers.
 5. En cas que l’usuari utilitzi la xarxa social per a introduir dades, virus o codi maliciós en els equips de Istituto Europeo Di Design o de qualsevol altre usuari.
 6. En el cas que qualsevol dels continguts accessibles a través dels perfils socials de Istituto Europeo Di Design fora contrari a la normativa vigent, aquest es compromet a procedir a la seva retirada immediata, tan aviat tingui coneixement d’aquesta situació.

Istituto Europeo Di Design no es compromet a informar els usuaris quan els seus comentaris i publicacions siguin objecte d’edició i / o moderació; però podrà advertir i prendre les mesures oportunes per suspendre i expulsar els usuaris que enviïn contingut inadequat periòdica i sistemàticament. A aquells usuaris que duguin a terme les esmentades conductes en més d’una ocasió, havent estat suspesos o expulsats del servei amb anterioritat se’ls podran impedir l’ús del perfil social amb caràcter indefinit, suposant això l’expulsió definitiva del programa i el bloqueig permanent de l’usuari .

Així mateix, Istituto Europeo Di Design no garanteix la veracitat, fiabilitat, vigència o integritat del contingut de tercers que conté el seu perfil social o qualsevol lloc enllaçat. Istituto Europeo Di Design no és responsable del contingut dels llocs web no operats per Istituto Europeo Di Design.

El perfil social de Istituto Europeo Di Design pot incloure opinions, recomanacions o manifestacions de tercers, que no reflecteixen necessàriament les opinions de Istituto Europeo Di Design ni indiquen el seu compromís amb una determinada línia d’actuació.

La informació proporcionada a través del perfil de Istituto Europeo Di Design a les xarxes socials no ha de considerar en cap cas assimilable a l’assessorament professional apropiat en relació amb les seves circumstàncies i consultes concretes, per així aconseguir la màxima eficàcia de les mesures adoptades. En cap cas, la informació facilitada a través de mitjans socials es pot considerar una alternativa a la informació proporcionada personalment per part de Istituto Europeo Di Design.

Istituto Europeo Di Design recomana als usuaris que actuïn amb cautela, sentit comú i sensatesa en utilitzar el seu perfil social i que avaluïn minuciosament la veracitat, vigència, integritat i pertinència de la informació publicada a través del mateix per als seus fins. Tota la decisió que els usuaris adoptin basant-se en aquesta informació anirà estrictament pel seu compte i risc.

L’usuari, un cop comenci a seguir els perfils socials de Istituto Europeo Di Design, podrà publicar comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut, segons les condicions de la pròpia xarxa social. L’usuari, en tots els casos, ha de ser el titular dels mateixos, gaudir dels drets d’explotació de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats.

L’usuari que decideixi compartir continguts en el perfil social de Istituto Europeo Di Design, ha de ser conscient que les seves publicacions seran accessibles i per tant conegudes pels altres usuaris, de manera que ell mateix serà l’únic responsable dels mateixos, així com de les implicacions que això pogués tenir per a la seva privacitat.

Es prohibeix expressament qualsevol publicació en el perfil social de Istituto Europeo Di Design que atempti o sigui susceptible d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i / o que infringeixi, violi o trenque els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge, privacitat o la normativa vigent. En aquests casos, Istituto Europeo Di Design es reserva el dret a retirar el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari que va dur a terme la publicació dels mateixos.

Es prohibeix expressament qualsevol publicació en el perfil social de Istituto Europeo Di Design que atempti o sigui susceptible d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i / o que infringeixi, violi o infringeixi els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge, privacitat o la normativa vigent. En aquests casos, Istituto Europeo Di Design es reserva el dret a retirar el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari que va dur a terme la publicació dels mateixos.

En aquest sentit, els continguts, opinions o respostes a preguntes publicats, expressats o enviats pels creadors, patrocinadors, anunciants o usuaris del perfil de Istituto Europeo Di Design, diferents del contingut proporcionat per Istituto Europeo Di Design, no són opinions i responsabilitat exclusives de la persona que els envia i no reflecteixen necessàriament les opcions de Istituto Europeo Di Design, que no és responsable del contingut que publiquin, pengin, distribueixin, difonguin o transmetin a través dels perfils oficials de Istituto Europeo Di Design.

De la mateixa manera, Istituto Europeo Di Design es reserva el dret a no respondre individualment als comentaris i missatges rebuts a través del seu perfil, així com a no seguir a tots els usuaris que comencin a seguir el seu perfil social.

Determinada informació recollida en els perfils de Istituto Europeo Di Design pot contenir declaracions prospectives, incloses, a títol merament enunciatiu més no limitatiu, les declaracions que són prediccions o indicatives de futurs esdeveniments, tendències, plans o objectius. No és recomanable que l’usuari s’atengui únicament i exclusivament a aquestes declaracions ja que, per la seva naturalesa, estan subjectes a incerteses i riscos coneguts i desconeguts. Per tot l’exposat, Istituto Europeo Di Design, no assumeix cap obligació de comunicar públicament les actualitzacions o revisions d’aquestes declaracions prospectives, ja sigui per reflectir nova informació o futurs esdeveniments o circumstàncies o per a altres fins.

Per respostes a preguntes, queixes o reclamacions, s’ha de consultar el lloc web corporatiu de Istituto Europeo Di Design, on estan disponibles els canals d’informació pertinents.

Istituto Europeo Di Design utilitzarà les xarxes socials per publicar els seus propis serveis. En tot cas, si Istituto Europeo Di Design decidís tractar les seves dades de contacte (perfil d’usuari de la xarxa social i / o correu electrònic) per a realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre complint amb les exigències legals en relació a la protecció de dades i serveis de la societat de la informació.

No tindrà consideració de publicitat el fet de recomanar a altres usuaris els perfils socials de Istituto Europeo Di Design perquè també ells puguin estar informats de la seva activitat.

Istituto Europeo Di Design està profundament compromès amb la protecció i defensa dels drets de propietat intel·lectual i industrial. Per això informa que:

 • En cap cas es podrà entendre que cedeix a l’usuari cap dret d’explotació sobre els continguts exposats més enllà de l’estrictament necessari per a la visualització dels mateixos.
 • Tots els logotips, marques i noms comercials exposats a través del lloc web o de la plataforma, són propietat de Istituto Europeo Di Design i la seva utilització es troba condicionada per les normes corporatives de la companyia, i / o que disposa per aquells tercers que hagin permès la seva utilització i / o explotació.
 • En cap cas la navegació a través dels perfils socials de Istituto Europeo Di Design pot suposar la renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial respecte als drets de propietat intel·lectual o industrial, llevat que s’estableixi per escrit el contrari.
 • Pel que fa als links o hiperenllaços, és possible que facilitin l’accés a llocs web de tercers independents que es troben directament relacionats amb la publicitat mostrada i reproduïda mitjançant el perfil social. En no ser pàgines de propietat de Istituto Europeo Di Design i sobre les que tingui control, Istituto Europeo Di Design no es fa responsable dels continguts i / o funcionament de les mateixes.
 • Pel que fa als links o hiperenllaços, és possible que facilitin l’accés a llocs web de tercers independents que es troben directament relacionats amb la publicitat mostrada i reproduïda mitjançant el perfil social. En no ser pàgines de propietat de Istituto Europeo Di Design i sobre les que tingui control, Istituto Europeo Di Design no es fa responsable dels continguts i / o funcionament de les mateixes.
 • En cas que qualsevol detecti algun tipus de contingut contrari a la normativa vigent o que pot ser perjudicial per als usuaris, Istituto Europeo Di Design prega que se li notifiqui al més aviat possible.

L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia xarxa social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat. Istituto Europeo Di Design anima als usuaris a familiaritzar-se amb les condicions generals d’ús d’aquestes xarxes abans de començar a usar-lo.

Istituto Europeo Di Design podrà modificar els termes i condicions aquí estipulades, total o parcialment, publicat qualsevol canvi en la mateixa forma en què apareixen aquestes condicions d’ús o mitjançant qualsevol tipus de comunicació dirigida als usuaris.

La vigència temporal d’aquestes condicions d’ús coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que siguin modificades total o parcialment, moment en el qual passaran a tenir vigència les condicions d’ús modificades.

Amb independència del que disposen les condicions particulars que, si s’escau s’estableixin, Istituto Europeo Di Design podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l’accés als continguts del lloc web, sense possibilitat per part de l’usuari d’exigir cap indemnització. Després d’aquesta extinció, seguiran vigents les prohibicions d’ús dels continguts exposades anteriorment en les presents condicions d’ús.

A aquests efectes, Istituto Europeo Di Design informa que podrà posar en coneixement i col·laborar oportunament amb les autoritats policials i judicials competents si detecta qualsevol infracció de la legislació vigent, o si té sospita de la comissió d’algun delicte.

En el cas que qualsevol disposició d’aquestes Condicions d’Ús fos declarada nul·la o inaplicable, íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà a les altres disposicions de les presents Condicions d’Ús.

El no exercici o execució per part de Istituto Europeo Di Design de qualsevol dret o disposició contingut en les presents Condicions d’Ús no constituirà una renúncia al mateix, excepte reconeixement i acord per escrit per part seva. 

Legislació aplicable i jurisdicció competent

 Sempre que la normativa vigent a aquest efecte prevegi la possibilitat per a les parts de sotmetre a un fur determinat, per a tota qüestió litigiosa derivada o relacionada amb aquest lloc web serà d’aplicació la legislació espanyola vigent en el moment del litigi, i ens sotmetrem als jutjats i Tribunals de Madrid, així com, si és el cas, als tribunals arbitrals de consum o semblants als que ens trobem adherits en el moment de produir-se la controvèrsia.