Qualitat
EXPLORE IED BARCELONA
 

Colección: DINO | Fashion

Colección: DINO

Qualitat

L’ IED Barcelona, Escola Superior de Disseny, consta inscrit en el Registre de Centres del Departament d’Educació i autoritzat per a impartir els ensenyaments superiors de disseny en les següents disciplines: 

– Disseny de Producte
– Disseny de Moda
– Disseny d’ Interiors
– Disseny Gràfic

Aquí podeu consultar el certificat del Departament d’Ensenyament en els diversos idiomes: 
– Carta Departament D’ Ensenyament – ESP
– Carta Departament D’ Ensenyament – CAT
– Carta Departament D’ Ensenyament – ENG

Ressolució del Consorci d’Educació de Barcelona per la que s’autoritza l’apertura del centre educatiu privat:
– Resolució Generalitat

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya fa constar que el disseny del sistema de garantia interna de la qualidad del “Centre autoritzat d’ensenyaments artístics superiors de disseny IED Barcelona” aplicable als ensenyaments artístics superiors oficials ha rebut una valoració POSITIVA després d’haver estat evaluat en el marc del programa AUDITEAS, el que indica que està conforme amb les directrius establertes en dit programa. Veure més aquí:
Certificat IED Barcelona – ESP
– Certificat IED Barcelona – ENG

Aquí pots descarrega el sistema de garantia interna de la qualitat.

– SGIQ
– Pla Estratègic de Qualitat de l’IED Barcelona 2018-2019
– Memòria de Verificació

L’Acreditació és la comprovació, a partir d’una visita externa, que la titulació s’està desenvolupant tal com estava planificada en la verificació. Totes les titulacions oficials han de passar pel procés d’Acreditació abans dels sis anys des de la seva verificació inicial (o última acreditació), en el cas del títol superior, i abans dels quatre anys, en el cas dels màsters. Cada any, les escoles superiors dels Ensenyaments Artístics Superiors del Departament d’Ensenyament i AQU Catalunya planifiquen conjuntament les visites externes a partir de les titulacions que han d’iniciar el procés d’acreditació.

El procés d’acreditació s’estructura en diferents etapes:

La creació d’un Comitè d’Avaluació Interna (CAI): format per membres seleccionats de la comunitat IED.
L’elaboració de l’Autoinforme (AI): informe que elabora el CAI segons la Guia per a l’acreditació dels Ensenyaments Artístics Superiors.
La visita d’un Comitè d’avaluació externa (CAU): És la comprovació in situ del funcionament de la titulació, que queda reflectit en l’informe de visita externa.

L’Acreditació: és l’emissió, per part de la comissió específica de l’informe de valoració del funcionament de la titulació, a partir de totes les evidències que AQU Catalunya disposa, especialment l’informe de visita externa.

Per al desenvolupament d’aquest procediment cal tenir present el nombre màxim de grups d’interès de l’escola, en la creença que l’escola és un espai de sinergies i que només treballant en col·laboració es pot aspirar a crear un espai acollidor, viu i eficaç.

Autoinforme (en català)

Informe d’evaluació externa AQU (en castellà)

Informe definitiu d’acreditació AQU (en castellà)

 

Normativa externa:

RESOLUCIÓ del Consorci d’Educació de Barcelona, sobre autorització d’obertura d’un centre.

RESOLUCIÓ per la qual es modifica l’autorització d’obertura del centre educatiu privat Escola Superior de Disseny IED, de Barcelona.

RESOLUCIÓ ENS/2378/2011, de 6 d’octubre, per la qual s’aprova amb caràcter transitori el primer curs del pla d’estudis dels ensenyaments artístics superiors de grau de disseny del centre privat autoritzat Escola Superior de Disseny IED.

RESOLUCIÓ ENS/1555/2014, de 23 de juny, per la qual s’aprova el pla d’estudis dels ensenyaments artístics conduents al títol superior de disseny de l’Escola Superior de Disseny IED.

RESOLUCIÓ ENS/62/2016, de 15 de gener, de l’acreditació de llengua estrangera per a l’expedició de determinats títols dels ensenyaments artístics superiors.