Audiència oberta de l’esborrany de l’Autoinforme
EXPLORE IED BARCELONA
 

Projecte: Seat Mergo |

Projecte: Seat Mergo

Audiència oberta de l’esborrany de l’Autoinforme

L’IED obre el període d’audiència oberta de l’esborrany del Autoinforme d’Acreditació dels Títols Superiors per als diferents grups d’interès.

La redacció d’aquest document forma part del procés d’acreditació per part d’AQU Catalunya (Agència de Qualitat Universitària) que l’IED Barcelona està portant a terme enguany.

Esborrany de Autoinforme (en català)

Entre avui, dilluns 8 d’abril, i el 12 d’abril al migdia està obert un formulari anònim destinat a recollir aportacions de tots els agents interessats.

Formulari

L’Acreditació és la comprovació, a partir d’una visita externa, que la titulació s’està desenvolupant tal com estava planificada en la verificació.

Totes les titulacions oficials han de passar pel procés d’Acreditació abans dels sis anys des de la seva verificació inicial (o última acreditació), en el cas del títol superior, i abans dels quatre anys, en el cas dels màsters.

Cada any, les escoles superiors dels Ensenyaments Artístics Superiors del Departament d’Ensenyament i AQU Catalunya planifiquen conjuntament les visites externes a partir de les titulacions que han d’iniciar el procés d’acreditació.

El procés d’acreditació s’estructura en diferents etapes:

La creació d’un Comitè d’Avaluació Interna (CAI): format per membres seleccionats de la comunitat IED.

L’elaboració de l’Autoinforme (AI): informe que elabora el CAI segons la Guia per a l’acreditació dels Ensenyaments Artístics Superiors.

La visita d’un Comitè d’avaluació externa (CAU): És la comprovació in situ del funcionament de la titulació, que queda reflectit en l’informe de visita externa.

L’Acreditació: és l’emissió, per part de la comissió específica de l’informe de valoració del funcionament de la titulació, a partir de totes les evidències que AQU Catalunya disposa, especialment l’informe de visita externa.

Per al desenvolupament d’aquest procediment cal tenir present el nombre màxim de grups d’interès de l’escola, en la creença que l’escola és un espai de sinergies i que només treballant en col·laboració es pot aspirar a crear un espai acollidor, viu i eficaç.