Canal Ètic IED
EXPLORE IED BARCELONA
 

Projecte: Emotional Bites | Design

Projecte: Emotional Bites

Canal Ètic IED

El canal ètic és una plataforma implantada per als empleats, els docents i els alumnes de l’empresa així com per a les persones externes a aquesta, que permet establir un mecanisme per a la realització de consultes i denúncies relacionades amb les diferents normes i principis que han de guiar el comportament de tots els empleats, docents i alumnes.

L’objectiu d’aquest canal és detectar conductes irregulars o poc apropiades, per tant, animem a qualsevol persona que tingui contacte amb els nostres productes i serveis a comunicar-se amb nosaltres i fer-nos arribar les seves queixes o suggeriments.

Podran ser objecte de denúncia:

01. Qualsevol vulneració de la llei, de les polítiques o dels procediments vigents.

02. Qualsevol acte il·lícit comès per qualsevol mitjà contra els nostres principals grups d’interès: alumnes, docents, funcionaris, accionistes, socis de negoci, proveïdors, així com l’intent d’encobrir-lo.

03. Qualsevol conducta que contravingui les normes ètiques implantades en l’empresa: conductes ètiques reprovables o deshonestes per part de qualsevol empleat de l’empresa, així com qualsevol situació o acció que pugui suposar un conflicte d’interès.

04. Totes aquelles situacions detectades no incloses en cap dels apartats anteriors i que vulnerin el que s’estableix en el Codi Ètic.

En conseqüència, podrà ser denunciat per mitjà del Canal Ètic tot comportament observat que infringeixi la llei, el Codi Ètic o bé altres normes obligatòries com són els protocols i les polítiques implantades en l’empresa.

 

 

La denúncia podrà realitzar-se accedint a través del formulari creat a aquest efecte o per mitjà del següent correu electrònic: canaletico@ied.es

El llenguatge de la denúncia haurà de ser senzill i clar, explicant els motius que fonamenten la mateixa a fi que pugui ser compresa per tots els implicats.

L’empresa no tolerarà l’ús abusiu d’aquesta eina mitjançant la seva utilització fraudulenta. D’aquesta manera, l’empresa sancionarà a qualsevol denunciant que interposi denúncies falses o temeràries.