Àrea Màster – Beques Assistent Curs -2a convocatòria- (CLOSED)
EXPLORE IED BARCELONA
 

Projecte: Emotional Bites | Design

Projecte: Emotional Bites

Àrea Màster – Beques Assistent Curs -2a convocatòria- (CLOSED)

Beques d’assistent de curs màster o curs de formació continua (CSP)

Cada any acadèmic el Departament IED Master ofereix una Beca d’Assistent als Màsters i als Programes de Formació Continua (CSP) per a ocupar el lloc d’Assistent de curs. El guanyador obtindrà una beca que satisfà el 50% de l’import de la taxa de curs.

Funcions:
Les funcions principals d’Assistent de Curs seran de suport i gestió al Departament Màster, en col·laboració directa amb els Coordinadors del seu curs.

En concret, l’assistent de curs haurà de portar a terme les següents funcions:
– Contacte amb els coordinadors del seu curs i de l’escola
– Suport a la gestió de calendaris i confirmació de classes
– Suport en la gestió de classes i activitats fora de l’escola
– Gestió de material
– Suport en el control d’assistència
– Recopilació de documentació
– Seguiment diari amb la coordinació sobre aspectes relacionats amb el curs
– Representant /portantveu del curs tant pels alumnes com per a l’escola
– Altres funcions a determinar segons les característiques específiques de cada curs

L’assistent de curs tindrà l’obligació de treballar l’equivalent a dues hores diàries per a l’escola i, a més a més, tenir disponibilitat per assistir a actes, seminaris, reunions o classes extra.

La relació de col·laboració estarà regulada per un conveni específic de col·laboració entre l’IED Barcelona i l’assistent , que es firmarà en el moment de l’anunci del guanyador de la beca i, en tot cas, abans de començar el curs.

Perfil de l’assistent de curs:
Els guanyadors de la beca han de tenir capacitats de treball en equip, així com de gestió de grups i aptituds comunicatives, a més a més, es requereixen coneixements d’informàtica nivell mitjà.

Busquem persones organitzades, dinàmiques i proactives; amb una experiència laboral demostrable mínima d’un any. Es valorarà haver viscut a Barcelona.

Bases legals:
1. Poden participar en la beca tant les persones espanyoles com les estrangeres.
2. Cada sol·licitant només pot presentar-se una única convocatòria, presentant la seva candidatura a un sol màster o CSP.
3. Els sol·licitants hauran, abans de tot, aplicar al curs en el que estan interessats

Per aplicar al curs serà necessari fer-ho a través del web www.iedbarcelona.es o per correu electrònic escrivint a master@bcn.ied.es.

La documentació necessària per aplicar al curs es:
– Appliccation amb dades personals de la persona que sol·licita la beca
– Curriculum Vitae (i portafoli, si així ho requereix el programa que vol cursar).

Una vegada els sol·licitants siguin acceptats podran sol·licitar la beca enviant la següent documentació:
– Carta de motivació
– Copia de l’última declaració de la renta. En cas de no disposar-ne, serà necessari presentar la declaració de la renta dels seus progenitors.

4. Les beques s’atorgaran de manera discrecional, en base a la documentació rebuda i al potencial desenvolupament del candidat. Els sol·licitants preseleccionats podran ser contactats per a realitzar una entrevista personal, per telèfon o per Skype; si així ho considera necessari la coordinació didàctica del màster.

5. En el cas de que cap dels candidats s’adeqüi al perfil que es requereix, l’IED Barcelona podrà declarar la beca com a deserta. En cas de que la plaça quedasi sense atorgar, l’IED Barcelona es reserva el dret de tornar a obrir la convocatòria.

6. Els guanyadors de la beca, en qualsevol cas, hauran d’abonar la taxa de matrícula un mes abans de l’inici de les classes, com a màxim. Si no s’abona aquesta taxa, el becat no podrà realitzar el curs.

7.Els guanyadors de la beca hauran de conèixer i seguir les normes del Reglament del IED Barcelona, que hauran d’acceptar i firmar en el moment de pagar la taxa de matrícula. A més, estaran obligats a la firma d’un document amb unes clàusules concretes que hauran d’acceptar i seguir.

8. La beca no és bescanviable ni reemborsable en efectiu i només s’aplicarà als màsters o programes de formació continua del IED Barcelona, quedant excloses d’aquesta beca la resta de titulacions i programes que s’ofereixen al IED Barcelona.

9. els becats hauran d’estudiar la totalitat del programa al IED Barcelona, perdent la beca si es transfereixen a una altre seu.

10. Per a conservar la beca al llarg del curs i el dret a romandre-hi, els becats han de complir amb l’assistència mínima del 85%. A més a més, si en algun moment l’assistent deixés de realitzar les seves funcions i renunciés al curs o la Direcció de l’escola decidís rellevar-lo del seu càrrec per no complir les seves funcions correctament, aquest haurà de pagar el preu total del curs (taxa de matrícula + taxa de curs).
L’assistent serà a més alumne del curs, per tant, prescindint del treball que realitzarà pel Departament de Màster, haurà de complir les mateixes condicions que la resta de companys: serà avaluat de la mateixa manera i la seva relació amb l’escola o amb el curs serà la d’alumne.

11. La cancel·lació del màster o CSP, per no assolir el número mínim d’alumnes, suposarà la pèrdua de la beca i no es podrà utilitzar la beca per a realitzar un altre curs de l’oferta formativa del IED Barcelona ni de cap altre seu del IED.

12. La renuncia a la beca per part del guanyador/a suposarà la pèrdua de la beca.

13. Els sol·licitants donen la seva conformitat per a que el seu nom pugui aparèixer al web del IED Barcelona.

14. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i del Real Decret 1720/2007 del Reglament de Desenvolupament de la LOPD, els candidats formaran part d’un fitxer titularitat del Istituto Europeo di Design, S.L.

Si no desitgen seguir rebent comunicacions a través d’aquesta via o si desitgessin exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancelació o oposició, podran fer-ho enviant una sol·licitud per escrit a: C/ Biada, 11, 08012 de Barcelona o a través de correu electrònic a baja@bcn.ied.es juntament amb una prova vàlida en dret, com la fotocopia del D.N.I i indicant en l’assumpte “PROTECCIÓN DE DATOS”.

15. La participació en aquestes beques suposa l’acceptació d’aquestes bases.